Shanghai, Zhujiajiao, Suzhou, Hangzhou – putovanje 2017.

Jesenski semestar 2016.
Jesenski semestar 2015.

Beijing – putovanje 2017.

Proljetni semestar 2017.

Proljetni semestar 2016.
Proljetni semestar 2015.